Tüm Hizmetlerimizi Ayrıntılı Görmek için Tıklayınız

Ar-Ge Proje Teşvikleri

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. Şirketlerin bu desteklerden faydalanması için mutlaka Ar-Ge projeleri bulunması gerekmektedir.İstanbul Consulting Group, şirketlerin Ar-Ge proje fikirlerini başvurulacak kaynağın değerlendirme kriterlerini baz alarak projeleri analiz etmektedir.
Şirketlere proje fikri bulunması kısmında da teknik danışmanlarımız vasıtasıyla ticaretleştirilebilen Ar-Ge fikirleri sunulmaktadır.

Ar-Ge Merkezi Kurulumu

Ar-Ge Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Avrupa Birliği Destekleri

Avrupa Komisyonu, Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı, araştırmayı güçlendirmeyi, yeniliği teşvik etmeyi ve bilim insanları ile KOBİ’lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için fon almasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi

ICG olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:
- Şirketlerin gerçekleştirecekleri yatırımlarla ilgili olarak ekonomik ve teknik fizibilitesinin hazırlanması,
- Yatırım Teşvik Belgesi müracaat dosyasının düzenlenmesi, Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğüne müraacat edilmesi,
- Yatırım Teşvik Belgesi alınmasını müteakip şirketlerin mali işler yapısında gerekli düzenlemelerin yapılması,
- Revize müracaatları ve vergi dairesi müracaatları,
- Teşviklerden zamanında ve etkin şekilde faydalanmak amacıyla gerekli vergi indirimlerini hesaplamak,
- Yatırım Teşvik Belgeleri kapama müracaatlarını yapmak ve denetimleri yönetmek.

Teknokent ve TTO Hizmetleri

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji serbest bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalarımıza ciddi mali avantajlar sağlamaktadır. Firmaların bu bölgelerde sıfırdan yapılanmaları ve/veya yeni bir şube açmaları konularında çoğu zaman danışmanlık ihtiyacı doğmaktadır. Çalıştığımız firmalarımızın doğru mali yapı ile çalışma alanlarında hızlı bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak ve etkin olabilmeleri için başlıca aşağıdaki konularda hizmet sunmaktayız.

Mali Denetim, Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

İstanbul Consulting Group olarak, Ar-Ge ve inovasyon maliyesi uygulamalarında uzman bir kuruluş olan çözüm ortaklarımız ile birlikte sunmakta olduğumuz hizmetlerimiz ile firmalarda yürütülen Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin gerekli kıldığı uygulamaların yürürlükteki mevzuata ve bu alanda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı başta olmak üzere yetkili idari otoritelerinin belirlediği kurallara uygun olarak sürdürülmesini amaçlamaktayız.

Eğitimler

ICG olarak her firmaya kendi değerleri çerçevesinde verdiğimiz eğitimler 3 ana başlık halinde aşağıda listelenmiştir.Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

1.Satış ve Kişisel Yetkinlik Eğitimleri

2.Verimlilik & Karlılık Artırma Eğitimleri

3.Finans ve Analiz Eğitimleri

İnovasyon Yönetimi ve Re-organizasyon

Günümüzdeki rekabet şartları altında, yetenekleri dâhilinde Ar-Ge çalışmaları yapmayan veya stratejileri içerisinde Ar-Ge çalışmaları bulunmayan şirketlerin yaşama şansları ve karlılıkları giderek azalmaktadır. İstanbul Consulting Group bu olayın önüne geçmek amacıyla Ar-Ge kültürünün aşılanması, inovasyonun öğretilmesi ve firmaların Ar-Ge'nin avantajlarından yararlanabilmesi konularında da yol gösterici olmaktadır.Bu çalışma kapsamında çalıştığımız şirketlerimize Ar-Ge departmanı kurulması veya mevcut Ar-Ge çalışmalarının performans analizlerinin yapılarak, sistematik bir yapıya kavuşturulması İstanbul Consulting Group tarafından yapılmaktadır.

Ar-Ge ve İnovasyon Akademisi

Ar-Ge ve İnovasyon Akademisi; KOBİ'ler ve büyük şirketler için geliştirilmiş ve amacı şirketlerin inovasyon kabiliyetini ve Ar-Ge kapasitesini geliştirmek olan bir eğitim ve uygulama merkezidir. Bu merkezin hedefinde rekabetçiliği arttırarak, katma değerli projeler üretebilen ve her türlü inovasyona açık şirketler yaratmak vardır.

Ekonomi Bakanlığı (İhracat) Destekleri

-Pazara Giriş Belgelerinin Destekleri
-Fuat Katılım Destekleri
-Kira Giderleri Destekleri
-Tanıtım Destekleri
-Marka Tescil Destekleri
-Turquality
-Pazar Araştırması Desteği
-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
-Döviz Kazandırıcı Hizmetler Desteği
-İstihdam Desteği

Tekno Yatırım Destekleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca verilen ‘Teknolojik Ürün Yatırım Destek Program’ına destek programı kapsamında geri ödemesiz olarak sağlanan ve desteklerin üst limitleri büyük işletmelerde 2 milyon TL, orta ve küçük işletmelerde ise 10 milyon TL olarak belirlenmiştir. Hedefi, Ar-Ge sonuçlarını ticarileştirerek ekonomiye kazandırmak olan Tekno-Yatırım ismiyle lanse edilen Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, firmalara doğrudan hibe desteği, kredi faiz ve işletme gideri desteği getirmektedir.

Kosgeb Destekleri

Ülkemiz ekonomisinin yaklaşık %99 oluşturan Kobilerin en büyük sıkıntısını finansman sorunu çıkarmaktadır.Kosgeb, yeni dönemde hazırladığı desteklerle Kobilere yaklaşık 300 MİLYON TL dağıtarak bu soruna çözüm önerisi sunmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak için hızlı davranmak ve payınızı tükenmeden almak çok önem arz etmektedir.Bu kapsamda tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri İstanbul Consulting Group tarafından verilmektedir.

Kalkınma Ajansı Destekleri

Türkiye'de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı kurulmuştur. Programlarda %75'e varan oranlarda hibe desteği verilmektedir.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kurulan kalkınma ajansları ile bölgesel, sektörel yada genel kapsamlı teşvikler verilmektedir. Türkiye'nin farklı şehirlerinde hizmet veren İstanbul Consulting Group, kalkınma ajansı bulunan bölgelerde, kalkınma ajansının sağladığı teşvikler içinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Üniversite-Sanayi İşbirliği

Üniversite-Sanayi iş birliğini somut örnekler ile geliştirmek şirketimizin misyonu içerisinde bulunmaktadır. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile yaptığımız ortak eğitim antlaşması bunun önemli kanıtıdır. Bu kapsamda İstanbul Consulting Group altyapısı uygun olan ancak Ar-Ge proje fikri bulunmayan şirketlere üniversitelerde oluşturulmuş olan akademik danışman havuzu ile ticarileştirilebilir proje fikirleri bulmaktadır. Bunun yanında ayrıca projelerinde gerekli teknik danışmanlık ihtiyacı olan firmalar için akademik danışmanlıkta bulunarak projenin bilimsel gelişimini garanti altına alınmaktadır.

Ar-Ge Geliştirilmesi, Yatırım Fizibilitesi Hazırlanması ve FasterCapital Destekleri

Ekonomide gelişen rekabetin artması sonucuyla, firmaları mevcudiyetinin sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümesi açısından Ar-Ge ve inovasyon yapmaya teşvik etmektedir. Bu süreçte devlet desteklerinden optimum düzeyde faydalanmaları adına KOBİ ya da büyük ölçekli fark etmeksizin tüm firmaların yatırım kararı alırken gerekli şart ve kararlarının rasyonel ve amaca uygun şekilde analiz edilmesine ihtiyaçları vardır. Alanlarında uzman çalışanlarımız tarafından hazırlanan yol haritası niteliğinde bu çalışma, yönetimin karar alması konusunda yardımcı olmaktadır.