Kurun - İletişime Geçin - Büyüyün

Hizmetlerimiz

Ar-Ge Proje Teşvikleri (Tübitak vb.)

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. Şirketlerin bu desteklerden faydalanması için mutlaka Ar-Ge projeleri bulunması gerekmektedir.İstanbul Consulting Group, şirketlerin Ar-Ge proje fikirlerini başvurulacak kaynağın değerlendirme kriterlerini baz alarak projeleri analiz etmektedir.
Şirketlere proje fikri bulunması kısmında da teknik danışmanlarımız vasıtasıyla ticaretleştirilebilen Ar-Ge fikirleri sunulmaktadır.

Ar-Ge Proje Geliştirme Adımları
• SWOT Analizi
• 2. Pazar Araştırması
• 3. Araştırma Ekibi Kurulması
• 4. Teknoloji Araştırması
• 5. Literatür Araştırması
• 6. Patent Araştırması
• 7. Kaynak Araştırması
• 8. Standart Araştırması

Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK-TEYDEB tarafından Hibe destekler (%40-75) sağlanmaktadır. Ayrıca başka birçok ulusal ve uluslararası destek tarafından verilen hibe ve uygun krediler firmalarımız için fırsat yaratmaktadır. İstanbul Consulting Group’un ana faaliyet alanını bu desteklerin firmalarımıza kullandırılması konusundaki hizmetler oluşturmaktadır.Bu destekler için başvurulan kaynağa göre gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ve başvuru yürütme işlemleri İstanbul Consulting Group tarafından karşılanmaktadır.
İstanbul Consulting Group Tarafından Danışmanlığı Verilen Ana Fonlar
• TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
• TÜBİTAK-TEYDEB 1505 TÜBİTAK ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
• TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
• TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslar arası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği
• TÜBİTAK-TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
• TÜBİTAK-TEYDEB 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
• TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV)
• TEKNOKENTLER
• Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (FP7)
• SAN-TEZ
• Ar-Ge Merkezi
• Kalkınma Ajansı Destekleri
• Bakanlık Destekleri

Ar-Ge Projesi Hazırlama ve Destek Faaliyetleri
1. Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. acısından incelenmesi)
2. Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
3. Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
4. Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
5. Proje Dosyasının Oluşturulması
6. Proje Başvurusunun Yapılması
7. Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
8. Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi

Ar-Ge Projesi Yürütme ve İzleme Faaliyetleri
1. Proje Yürütme İzlenme ve Raporlama
2. Aylık İlerleme Raporlarının Oluşturulması
3. İs Paketleri İlerleme Raporlarının Oluşturulması
4. Dönem Raporlarının Oluşturulması
5. Mali Raporların Oluşturulması
6. Mali Raporların Denetlenme Sürecine Danışmanlık
7. Dönem Raporu Sunumları ve İzleyici Denetlemesine Hazırlık
8. Proje Sonuç Raporu Hazırlanması

Ar-Ge Merkezi Kurulumu

Ar-Ge Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.
Ar-Ge Merkezi Kurulum Faaliyetleri

1.Ar-Ge Merkezi teknik ve ekonomik fizibilitesinin yapılması,
2.Başvuru için yol haritası oluşturulması ve iş geliştirme çalışmaları,
3.Ar-Ge Merkezi proje grubunun kurulması,
4.Ar-Ge Merkezi organizasyonunun kurulması,
5.Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu,Gelir Vergisi Kanunu ve SGK ‘nın ilgili maddeleri kapsamında;
a.Masraf ve kar merkezi yeri ve kodunun düzenlenmesi,
b.Şirket hesap planının yapılandırılması,
c.Ar-Ge Merkezi bütçe –kontrol sistemi.
6.Ar-Ge stratejisinin oluşturulması,
7.Ar-Ge Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması,
8.Başvuru,takip ve müracaat revizyonlarının yapılması,
9.Başvuru onayını müteakip;
-Ar-Ge Merkezi Yönetmeliğinin yazılması,
-İzleme,değerlendirme ve raporlama,
-Bağlı bulunulan vergi dairesi ile SGK kurumuna müracaat,
-Ar-Ge vergi indiriminin hesaplanması, ve;
Ar-Ge Merkezi personeli için Ar-Ge Metodolojisi ,yönetim eğitimleri.

Avrupa Birliği Destekleri

Avrupa Komisyonu, Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı, araştırmayı güçlendirmeyi, yeniliği teşvik etmeyi ve bilim insanları ile KOBİ’lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için fon almasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Projelerin Taşıması Gereken Özellikler ve Faaliyet Tipleri:

Projelerin Taşıması Gereken Özellikler ve Faaliyet Tipleri:
Faaliyet Tipi Uygunluk Kriteri
Araştırma ve yenilik faaliyetleri (RIA) Birbirinden bağımsız 3 tüzel kişilik
Yenilik faaliyetleri (IA) Birbirinden bağımsız 3 tüzel kişilik
KOBİ aracı (SME) En az 1 KOBİ
Kordinasyon ve destek eylemi (CSA) En az 1 tüzel kişilik

Desteklenen Proje Harcamaları:

• Personel Giderleri
• Seyahat Giderleri
• Ekipman Giderleri
• Sarf Malzeme Giderleri
• Alt Yüklenici Giderleri
• Dolaylı Maliyetler
Destekleme Oranları:

Proje Tipi Dolaylı Maliyet Destek Oranı
Araştırma ve yenilik faaliyetleri (RIA) +%25 %100
Yenilik faaliyetleri (IA) %70
KOBİ aracı (SME) %70 (Faz-2)
Kordinasyon ve destek eylemi (CSA) %100

Destek türü: Hibe (Geri Ödemesiz)

Proje Bütçesi Limiti: Çağrı kapsamında belirlenmektedir.

Proje Süresi: Çağrı kapsamında belirlenmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi

2.2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları:
İstanbul Consulting Group olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.
-Şirketlerin gerçekleştirecekleri yatırımlarla ilgili olarak ekonomik ve teknik fizibilitesinin hazırlanması,
-Yatırım Teşvik Belgesi müracaat dosyasının düzenlenmesi, Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğüne müraacat edilmesi,
-Yatırım Teşvik Belgesi alınmasını müteakip şirketlerin mali işler yapısında gerekli düzenlemelerin yapılması,
- Yatırım teşvik belgeleri revize müracaatları,
-Vergi dairesi müracaatları,
-Teşviklerden zamanında ve etkin şekilde faydalanmak amacıyla gerekli vergi indirimlerini hesaplamak,
-Yatırım Teşvik Belgeleri kapama müracaatlarını yapmak ve denetimleri yönetmek.

Teknokent ve TTO Hizmetleri

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji serbest bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalarımıza ciddi mali avantajlar sağlamaktadır. Firmaların bu bölgelerde sıfırdan yapılanmaları ve/veya yeni bir şube açmaları konularında çoğu zaman danışmanlık ihtiyacı doğmaktadır. Çalıştığımız firmalarımızın doğru mali yapı ile çalışma alanlarında hızlı bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak ve etkin olabilmeleri için başlıca aşağıdaki konularda hizmet sunmaktayız.
Başvuru Hazırlama ve Başvuru Faaliyetleri
1. Teknokent'e uygun projelerin belirlenmesi (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. açısından incelenmesi)
2. SWOT analizleri, kaynak araştırması, proje verimlilik analizi
3. Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması, proje zaman ve kaynak planlaması
4. Teknokent başvuru dosyasının oluşturulması
5. Teknokent başvurusunun yapılması
6. Başvuru sunumu ve savunmaya hazırlık
7. Başvuru değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi
8. Gereken durumlarda başvurunun revizyonunun yapılması

Ar-Ge Danışmanlığı Faaliyetleri
1. Ar-Ge şirketi kurulumu
2. Ar-Ge yönetim eğitimlerinin verilmesi ve re-organizasyon
3. Güvenlik ve fikri mülkiyet hakları uygulamaları

Teknik Destek Faaliyetleri
1. Teknoloji geliştirme bölgesi dönemsel faaliyet dosyası teknik dosya danışmanlığı
2. Teknokent süreçlerinin yönetimi
3. İlgili aylık ve dönemsel idari ve mali raporların düzenlenmesi danışmanlığı

Mali Yapılandırma Faaliyetleri
1. Mali yapı ile ilgili hedef tespit çalışmaları
2. Bu hedeflere uygun analizlerin yapılması
3. Bu analizler ışığında uygun mali yapının oluşturulması
4. Mali açıdan kuruluş ve/veya yatırım bölgesi seçimi, analizi ve danışmanlığı
5. Uygun şirket yapısının tespit edilmesi ve anahtar teslim şirket kuruluş işlemleri
6. Hedeflere uygun genel muhasebe sisteminin kurulması veya revize edilmesi
7. Maliyet muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi
8. Yönetim muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi
9. Teknoloji geliştirme bölgelerinde şirket oluşumları vb. süreçlerin yönetimi

Vergi Planlaması ve Yönetim Faaliyetleri
1. Tüm finans uygulamalarının, vergi maliyetleri açısından analizi ve raporlanması
2. Bu analiz ışığında, uygun vergi istisnası, muafiyetleri ve indirimlerinin tespit edilmesi ve uygulanması
3. Mali sistemin vergi risk analizinin yapılması, uygun dönemlerde gerekli önlemlerin alınarak raporlanması ve risklerin süreçler halinde yönetimi
4. Vergi, SSK vb. yükümlülükler konusunda, muhtemel incelemelerde ortaya çıkabilecek risklerin analizi ve çözüm önerileri
5. Teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı açısından vergi planlama ve uygulamaları
6. Serbest Bölgeler mevzuatı açısından vergi planlama ve uygulamaları

Mali Denetim, Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Güzel bir şekilde hazırlanmış kurgusal bakımdan sıkıntısı bulunmayan ve uygulanmakta olan Ar-Ge, tasarım, yazılım proje ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, firmaların teşvik ve destek unsurlarından en çok ve en etkin biçimde faydalanabilmesi; teknik-mühendislik yaklaşımının yanı sıra bütünlük açısından mali yaklaşımını da gerekli tutmaktadır.
İstanbul Consulting Group olarak, Ar-Ge ve inovasyon maliyesi uygulamalarında uzman bir kuruluş olan çözüm ortaklarımız ile birlikte sunmakta olduğumuz hizmetlerimiz ile firmalarda yürütülen Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin gerekli kıldığı uygulamaların yürürlükteki mevzuata ve bu alanda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı başta olmak üzere yetkili idari otoritelerinin belirlediği kurallara uygun olarak sürdürülmesini amaçlamaktayız.
İstanbul Consulting Group olarak bu alanda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

• Ar-Ge, Tasarım Ve Yazılım Uygulamaları Mali Check-Up Ve Risk Analizi Hizmeti

o 5746 sayılı Kanun ve mevzuatı kapsamında

o 4691 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında

o İlgili vergi-muhasebe mevzuatı kapsamında

o Proje ve/veya Ar-Ge, tasarım merkezi özelinde

• Ar-Ge Muhasebe Sisteminin Oluşturulması ve Denetimi

• Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik ve Raporlama Hizmetleri

o Ar-Ge ve tasarım indirimi tasdik raporu

o TUBİTAK –TEYDEB Yeminli Mali Müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu

o Kurumlar vergisi tam tasdik raporu

o Diğer Yeminli Mali Müşavirlik tasdik ve raporlama hizmetleri

• Ar-Ge, Yenilik, Tasarım ve Yazılım Uygulamaları Özelinde İhtisas Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı

• Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri Mali Uygunluk ve Sürdürülebilirlik Denetimi

• Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım Faaliyetlerine Kapsamında Kullanılan Desteklerin Uygulamasına Yönelik, Her Bir Destek Özelinde İşletmede Gerçekleştirilecek Periyodik Kontrol, İzleme ve Raporlama Hizmetleri

o Ar-Ge / Tasarım indirimi uygulaması

o Gelir vergisi stopaj desteği uygulaması

o Sosyal güvenlik primi desteği uygulaması

o Damga vergisi istisnası uygulaması

o Gümrük vergisi istisnası uygulaması

o Katma Değer Vergisi istisnası uygulamaları

o Kurumlar Vergisi istisnası uygulamaları

• Sınai Mülkiyet Haklarının Değerlenmesi, Vergilendirilmesi ve Muhasebe Uygulamaları Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri (Türkiye Patent Box Rejimi Danışmanlık Hizmetleri)

o Patent ve faydalı model edinimi ve değerleme hizmetleri

o Sınai mülkiyet hakları özelinde vergi uygulama ve yapılandırma hizmetleri

o Teknolojik ürün yatırım destek programı uygulama danışmanlığı

• Ar-Ge Maliyesi Mevzuat Takibi ve Periyodik Bilgilendirme Hizmeti

• Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetleri İle Merkezlerine Yönelik Mali Eğitim ve Seminer Hizmeti

Eğitimler

Satış ve Kişisel Yetkinlik Eğitimleri

1. Etkili İletişim Becerileri
2. Bilinçaltı Pazarlama Stratejileri
3. Gerilla Pazarlama Stratejileri
4. Satış Ekibi Yönetimi
5. Satış’ın ABC’si

Verimlilik & Karlılık Artırma Eğitimleri

1. Karlılık Artırma ve Maliyet Düşürme Teknikleri
2. Yönetici Geliştirme Programı
3. Müşteri Memnuniyeti & Büyüleme Sanatı

Finans ve Analiz Eğitimleri

1. Mağazacılık ve Perakende Matematiği
2. Yöneticiler İçin Finansman
3. Excel’de Finans Matematiği
4. Finansal Analiz ve Excel Uygulamaları

İnovasyon Yönetimi ve Re-organizasyon

Günümüzdeki rekabet şartları altında, yetenekleri dâhilinde Ar-Ge çalışmaları yapmayan veya stratejileri içerisinde Ar-Ge çalışmaları bulunmayan şirketlerin yaşama şansları ve karlılıkları giderek azalmaktadır. İstanbul Consulting Group bu olayın önüne geçmek amacıyla Ar-Ge kültürünün aşılanması, inovasyonun öğretilmesi ve firmaların Ar-Ge'nin avantajlarından yararlanabilmesi konularında da yol gösterici olmaktadır.Bu çalışma kapsamında çalıştığımız şirketlerimize Ar-Ge departmanı kurulması veya mevcut Ar-Ge çalışmalarının performans analizlerinin yapılarak, sistematik bir yapıya kavuşturulması İstanbul Consulting Group tarafından yapılmaktadır.

Ar-Ge ve İnovasyon Akademisi

Ar-Ge ve İnovasyon Akademisi Nedir?
Ar-Ge ve İnovasyon Akademisi; KOBİ'ler ve büyük şirketler için geliştirilmiş ve amacı şirketlerin inovasyon kabiliyetini ve Ar-Ge kapasitesini geliştirmek olan bir eğitim ve uygulama merkezidir. Bu merkezin hedefinde rekabetçiliği arttırarak, katma değerli projeler üretebilen ve her türlü inovasyona açık şirketler yaratmak vardır.
ICG ACADEMY
Akademiye kayıt olan üyelerimiz aşağıdaki aşamalardan geçiyorlar;

Analiz: Bugünün ve mevcut durumun analizini yapıyoruz. Bu sayede şu anda olan biten her şeyi detaylıca inceliyoruz.

Eğitim: Analiz neticesinde belirlenen eksikler için farklı eğitim paketleri oluşturulur.

Uygulama: Akademi üyeleri ile birlikte şirketimizi daha iyi hale getirecek adımlar atılır.

İzleme: Atılan adımlar, yapılan değişiklikler akademi uzmanları tarafından sürekli izlenir. Değişimler gerçek zamanlı olarak takip edilir.

Raporlama: Raporlanamayan hiçbir şey ölçülemez. Bu yüzden sürekli kokpit grafikler ve aylık raporlar ile akademi hayatı takip edilir.

Tekrar Analiz: Artık tüm sonuçlar değerlendirilir ve eğitim son bulur.

EĞİTİM

Akademide eğitim teorik ve uygulamalı olarak sürekli devam etmektedir. Her aşamada eğitim ile kesintisiz bilgi akışı ve öğretilenlerin uygulamada yaşanması hedeflenmektedir.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Eğitim programlarının temel kategorileri aşağıdaki şekilde gruplanmıştır:

Ar-Ge Yönetimi
İnovasyon Stratejileri
Proje Yönetimi
Süreç Yönetimi

Ekonomi Bakanlığı (İhracat) Destekleri

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLERİ
Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifika ve/veya test/analiz raporları destek kapsamındadır.

FUAR KATILIM DESTEKLERİ
Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici / imalatçı organizasyonlarının yurt dışı fuar organizasyonlarına iştiraklerine ve Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamaların 15.000 ABD Dolara kadar % 50 oranında desteklenmektedir.

KİRA GİDERLERİ DESTEKLERİ
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerinin bir kısmı desteklenmektedir.

TANITIM DESTEKLERİ
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım giderlerinin desteklenmesidir.

MARKA TESCİL DESTEKLERİ
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen marka tescil giderlerinin karşılanmasıdır.

TURQUALITY®
Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği destekleri ifade etmektedir

PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ
Sınai ve/veya ticari şirketlerce ihracat amaçlı olarak gerçekleştirilen yurt dışı Pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ
Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DESTEĞİ
Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve hizmet sektörlerinin uluslar arası rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye’de yerleşik yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmı desteklenmektedir. Bilişim, Sağlık Turizmi, Eğitim ve Film sektörleri “ döviz kazandırıcı hizmetler“ olarak değerlendirilmektedir.

İSTiHDAM DESTEĞİ
Sektörel dış ticaret şirketi statüsüne haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır.

Tekno Yatırım Destekleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca verilen ‘Teknolojik Ürün Yatırım Destek Program’ına destek programı kapsamında geri ödemesiz olarak sağlanan ve desteklerin üst limitleri büyük işletmelerde 2 milyon TL, orta ve küçük işletmelerde ise 10 milyon TL olarak belirlenmiştir. Hedefi, Ar-Ge sonuçlarını ticarileştirerek ekonomiye kazandırmak olan Tekno-Yatırım ismiyle lanse edilen Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, firmalara doğrudan hibe desteği, kredi faiz ve işletme gideri desteği getirmektedir.
Kimler başvurabilir?
Ülkemizde teknolojik ürünle ilgili yatırım yapmak isteyen tüzel işletmeler, kobiler ve büyük şirketler bu programa başvurabilir.Öncelikli olarak destek kapsamına giren 8 alanıda şu şekilde sıralayabiliriz:
Temel eczacılık ürünlerinin ve malzemelerin imalatı, telekomünikasyon, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, hava taşıtları ve uzay araçları ile ilgili makinelerin imalatı, sinema filmi , video ve televizyon yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımı ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri.
2 tür yatırıma destek sağlanmaktadır.

A)Komple yeni yatırım

B)Ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırım.

Destek unsurları ve limitleri şu şekildedir;
Büyük İşletmeler:

Makine ve teçhizat desteği.
Makine ve teçhizat desteği oranları:
İthal alımlarda %10 Yerli alımlarda %20
Toplam destek üst limiti 2.000.000TL

Orta Büyüklükteki İşletmeler:

Makine ve teçhizat desteği ile kredi faiz desteği.
Makina ve teçhizat desteği oranları:
İthal alımlarda %30
Yerli alımlarda %40
Toplam destek üst limiti 10.000.000TL

Küçük işletmeler:

Makine ve teçhizat desteği, kredi faiz desteği ile işletme gideri desteği.
Makina ve teçhizat desteği oranları:
İthal alımlarda %40
Yerli alımlarda %50
Toplam destek üst limiti 10.000.000TL

Toplam destekleme süresi 36 ay olmakla beraber bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 6 ay ek süre tanınmaktadır.

Başvurular, Genel Müdürlükçe belirlenen tarihlerde alınır ve bu tarih Bakanlık web sitesinden ilan edilir.

Kosgeb Destekleri

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Kobilerin, rekabet güçlerini ve teknolojik düzeylerini yükseltmek, ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak, bilgiye erişim imkanları sağlamak, finansman güçlüklerine çözümler getirmek, yeni müteşebbisleri desteklemek amacıyla kurulmuştur. KOSGEB kredilerinden ''Sanayi işletmelerinin'' yararlanacağına ilişkin ifade ''işletmeler'' şeklinde değiştirilerek kapsamı genişletilmiştir.
Ülkemiz ekonomisinin yaklaşık %99 oluşturan Kobilerin en büyük sıkıntısını finansman sorunu çıkarmaktadır.Kosgeb, yeni dönemde hazırladığı desteklerle Kobilere yaklaşık 300 MİLYON TL dağıtarak bu soruna çözüm önerisi sunmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak için hızlı davranmak ve payınızı tükenmeden almak çok önem arz etmektedir.Bu kapsamda tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri İstanbul Consulting Group tarafından verilmektedir.
Kosgeb'in yeni dönem destekleri aşağıdaki programlardan oluşmaktadır;

1.Kobi Proje Destek Programı
150.000 TL Geri ödemesiz

2.Tematik Proje Destek Programı
Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı için 150.000 TL Geri ödemesiz

3.İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı
250.000 TL Geri Ödemesiz, 500.000 TL Geri Ödemeli

4.Ar-Ge, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Ar-Ge ve İnovasyon için 312.000 TL Geri Ödemesiz, 200.000 TL Geri Ödemeli
Endüstriyel Uygulama için 268.000 TL Geri Ödemesiz, 200.000 TL Geri Ödemeli

5.Girişimcilik Destek Programı
27.000 TL Geri Ödemesiz, 70.000 TL Geri Ödemeli

6.Genel Destek Programı
210.000 TL Geri ödemesiz

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajansları, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, bölgeler esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.
Türkiye'de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı kurulmuştur. Programlarda %75'e varan oranlarda hibe desteği verilmektedir.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kurulan kalkınma ajansları ile bölgesel, sektörel yada genel kapsamlı teşvikler verilmektedir. Türkiye'nin farklı şehirlerinde hizmet veren İstanbul Consulting Group, kalkınma ajansı bulunan bölgelerde, kalkınma ajansının sağladığı teşvikler içinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
ICG Tarafından Danışmanlığı Verilen Kalkınma Ajansları

• İstanbul Kalkınma Ajansı
• Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
• Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
• Trakya Kalkınma Ajansı
• Ankara Kalkınma Ajansı
• Güney Marmara Kalkınma Ajansı
• İzmir Kalkınma Ajansı

Kalkınma Ajansı Projesi Hazırlama ve Destek Faaliyetleri

1. Proje Belirleme (Projelerin Kalkınma Ajansı'nın istediği kriterler açısından incelenmesi
2. Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
3. Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
4. Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
5. Proje Dosyasının Oluşturulması
6. Proje Başvurusunun Yapılması
7. Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi

Üniversite-Sanayi İşbirliği

Üniversite-Sanayi Projeleri Geliştirilmesi
Üniversite-Sanayi iş birliğini somut örnekler ile geliştirmek şirketimizin misyonu içerisinde bulunmaktadır. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile yaptığımız ortak eğitim antlaşması bunun önemli kanıtıdır. Bu kapsamda İstanbul Consulting Group altyapısı uygun olan ancak Ar-Ge proje fikri bulunmayan şirketlere üniversitelerde oluşturulmuş olan akademik danışman havuzu ile ticarileştirilebilir proje fikirleri bulmaktadır. Bunun yanında ayrıca projelerinde gerekli teknik danışmanlık ihtiyacı olan firmalar için akademik danışmanlıkta bulunarak projenin bilimsel gelişimini garanti altına alınmaktadır.

İstanbul Consulting Group Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli
Operasyonel Kolaylık: Üniversiteler ve/veya araştırma kurumları ile ortak projeler geliştirmek sanayi ve bu tür kurumlar arasındaki görüş ve bakış farklılıklarından dolayı oldukça zordur. İstanbul Consulting Group bu model kapsamında bütün operasyonu müşteri adına kendileri yürütmekte ve maksimum verimi sağlamaktadır.

Doğru Kontaklar: Şirketler için minimum sürede kolay bir şekilde aradıkları teknik danışmanlığı bulmak en önemli sorundur. Bu konuda İstanbul Consulting Group çeşitli üniversiteler ile anlaşma yapması neticesinde çalışılabilir akademisyenleri en kısa sürede tespit edip müşterilerine önermektedir.

Yasal Prosedürler: Üniversite gibi kurumlar ile işbirliği yapmak "döner sermaye" gibi yapılar nedeniyle şirketler için çok maliyetli olmaktadır. Operasyonunu teknokent bağlanıtlı yürüten İstanbul Consulting Group minimum maliyet ile teknik danışmanlık alınmasını sağlayabilmektedir. Bütün yasal mevzuatı ve sözleşme sürecini biz yönetmekteyiz.

Proje Destekleri: Uzmanlık alanı Ar-Ge proje finansmanı olan İstanbul Consulting Group; San-Tez, Teydeb, TTGV gibi alternatif Ar-Ge finansman fonları ile yapılan işbirliklerinde maliyet finansmanı sağlayabilmektedir.

Prestij ve Bilinirlik: İstanbul Consulting Group, kurumsal profesyonelliği ve uzman çalışanları ile şirketlerin üniversitelerdeki temsilcileri olur. Bu sayede şirketlerin hem bilinirlikleri hem prestijleri artar. Şirketinize nitelikli ve gerekli insanların katılımı sağlanır.

Ar-Ge Yatırım Fizibilitesi Hazırlanması

Ar-Ge Yatırım Fizibilitesi Nedir?
Mevcut durumu inceleyerek bir Ar-Ge yatırımını teknik ve mali yönleri ile ortaya koyan, fikir olarak ortaya çıkan yatırımın gerçekleştirilmesinin yönetimce kabul veya ret edilmesine yardımcı analizleri içeren çalışmadır.
Ar-Ge Yatırım Fizibilitesi Neden Gereklidir?
Ekonomide gelişen rekabetin artması sonucuyla, firmaları mevcudiyetinin sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümesi açısından Ar-Ge ve inovasyon yapmaya teşvik etmektedir. Bu süreçte devlet desteklerinden optimum düzeyde faydalanmaları adına KOBİ ya da büyük ölçekli fark etmeksizin tüm firmaların yatırım kararı alırken gerekli şart ve kararlarının rasyonel ve amaca uygun şekilde analiz edilmesine ihtiyaçları vardır. Alanlarında uzman çalışanlarımız tarafından hazırlanan yol haritası niteliğinde bu çalışma, yönetimin karar alması konusunda yardımcı olmaktadır.

Ar-Ge Yatırım Fizibilitesi Nasıl Yapılır?
Teknik ve mali olarak iki ana analiz çalışması yapılmaktadır.
Mali Analiz:
Maliyet-kazanç-zaman çerçevesinde Ar-Ge yatırımınızın yıllar itibari ile yaratacağı toplam etki belirlenerek yatırımın beklentilerinin ne ölçüde karşılanabildiği max. 5 yıllık olarak değerlendirilir. Kanun ve yönetmeliklerle desteklenir.

Mevcut Durum Analizi
Tüm giderler detaylı olarak belirlenerek toplam ve kişi başına düşen gider maliyeti max. 5 yıllık olarak hesaplanır.

Ar-Ge Yatırım Seçenekleri Belirleme
Fikir olarak ortaya çıkan yatırım ve ekibimizin önerileri doğrultusunda alternatifler firmanın şartlarına bağlı olarak belirlenir.

Ar-Ge Yatırım Seçenekleri İle Mevcut Durum Karşılaştırılması
Detaydan özete çalışma yöntemi ile yatırım seçenekleri toplam giderleri ile mevcut durum karşılaştırılması yapılarak brüt ve net kazanç hesaplaması gerçekleştirilir.

Değerlendirme
Mali analizle birlikte ortaya çıkan tablo doğrultusunda firmanın durumu göz önüne alınarak yol haritası belirlenir.

Ar-Ge Projesi Geliştirilmesi

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir.Şirketlerin bu desteklerden faydalanması için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projeleri bulunması gerekmektedir. İstanbul Consulting Group, proje ve şirket alt yapısını değerlendirerek Ar-Ge Projesi geliştirilmesine doğrudan destek vermektedir. Bu kapsamda yapılan başlıca hizmetler şunlardır;
Projelerin Değerlendirilmesi: Proje fikirleri Ar-Ge içeriği yönünden değerlendirilir ve teknik, ekonomik ve mevzuatsal kriterlere göre önceliklendirilir.

SWOT Analizi: Projelerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi amacıyla kurumun, pazarın ve projelerin güçlü/zayıf yönleri, fırsat/tehditleri analiz edilir. Geliştirilecek olan projelerin kurum yeteneklerini baz alarak rakiplerinden farklılaşması için gerekenler belirlenir.

Pazar Araştırması: Projenin Ar-Ge içeriği ile birlikte ekonomik değerinin de ölçümlenmesi için pazar pazar analizleri yapılır.

Teknoloji Araştırması: Proje konusunda teknolojinin mevcut durumu ve muhtemel geleceğine yönelik araştırmalar yapılır. İlgili teknoloji alanında çalışan akademisyenler belirlenir ve mümkün olan durumlarda projelerde birlikte çalışma olanağı sağlanır. Böylece üniversite-sanayi işbirliği köprüsü aktif olarak kurulur.

Araştırma Ekibi Kurulması: Projeyi gerçekleştirecek araştırma ekibinin kurulmasına katkı sağlanır, kaynak ve zaman planlaması yapılarak projenin altyapısı oluşturulur.

Proje Planlanması: Projenin iş planını oluşturularak, iş paketlerini ve ara çıktılar belirlenir. Proje için risk alanları tespit edilerek alternatif yol haritaları çıkarılır.

Proje Teklif Dokümanının Oluşturulması: Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalara paralel olarak proje teklif dokümanı standartlara uygun şekilde hazırlanır ve ilgili kuruluşça değerlendirmek üzere başvurusu yapılır.